Biopaliwa nowej generacji: Przyszłość zrównoważonej energii

Biopaliwa

W dzisiejszych czasach, ze względu na zmieniające się klimatyczne tendencje i wyczerpywanie się złóż surowców energetycznych, niezbędne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Biopaliwa stanowią jedno z najważniejszych rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie zrównoważonej energetyki.

Biopaliwa to paliwa pozyskiwane z biomasy, która może pochodzić zarówno z upraw dedykowanych do produkcji biopaliw, jak i odpadów rolniczych oraz leśnych. Sektor biopaliwowy jest międzynarodowym zjawiskiem, a ich produkcja wzrasta wraz z popularyzacją zasad zrównoważonego rozwoju.

W Polsce sektor biopaliwowy rozwija się dynamicznie. W 2019 roku produkcja biopaliw wyniosła blisko 2,5 miliona ton, co stanowiło ponad 3% całkowitej produkcji paliw ciekłych w kraju. Polska znajduje się na 9. miejscu w Europie pod względem produkcji biopaliw oraz na 12. pod względem wykorzystania biokomponentów w paliwach transportowych.

Podsumowanie:

 • Biopaliwa to niezbędne źródło zrównoważonej energii.
 • Produkcja biopaliw rozwija się na całym świecie.
 • W Polsce sektor biopaliwowy ma duży potencjał rozwojowy.
 • Wykorzystanie biopaliw przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Produkcja biopaliw odnawialnych może pomóc w dążeniu do zrównoważonej energetyki.

Definicja biopaliw i ich kluczowe cechy

Biopaliwa to paliwa pochodzące z biomasy roślinnej lub zwierzęcej, które są przetwarzane w celu uzyskania energii. Biopaliwa są jednym ze sposobów generowania energii odnawialnej, co oznacza, że ich źródła są niewyczerpalne i zapewniają mniejszy wpływ na środowisko niż paliwa kopalniane.

Najważniejszą cechą biopaliw jest ich ekologiczność, ponieważ emitują one mniej gazów cieplarnianych niż tradycyjne paliwa kopalne. Biopaliwa redukują negatywny wpływ na środowisko i są bardziej zrównoważone niż konwencjonalne paliwa kopalne. Inną kluczową cechą biopaliw jest ich pochodzenie odnawialne, co oznacza, że mogą stanowić alternatywę dla wyczerpujących się źródeł paliw kopalnych.

W porównaniu z paliwami kopalnymi, biopaliwa mają także mniejszą gęstość energetyczną i są mniej stabilne chemicznie, co wymaga użycia odpowiedniej technologii i dostosowania silników pojazdów.

Warto zauważyć, że biopaliwa są z reguły droższe niż paliwa kopalne, ze względu na bardziej skomplikowane procesy produkcji.

Produkcja biopaliw i technologie używane w procesie.

Proces produkcji biopaliw to skomplikowany proces, który wymaga wykorzystania odpowiednich technologii i surowców. Technologie produkcji biopaliw mogą się różnić w zależności od rodzaju biopaliwa, jednak zazwyczaj proces ten składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest pozyskanie surowca do produkcji biopaliwa. Surowce te mogą mieć różne pochodzenie, takie jak rośliny energetyczne, odpady organiczne, a nawet algi.

Po pozyskaniu surowca następuje jego przeróbka w procesie fermentacji, hydrolizy lub pirolizy. W przypadku fermentacji, surowiec jest narażany na działanie mikroorganizmów, które przetwarzają go na biopaliwo. Hydroliza polega na przetwarzaniu surowców przy użyciu kwasów lub wodnych roztworów zasad. Natomiast w pirolizie, surowiec jest rozkładany termicznie przy braku dostępu tlenu. W ten sposób powstają surówki, których następnie można użyć do produkcji biopaliw.

Wykorzystanie odpowiednich technologii w procesie produkcji biopaliw pozwala na minimalizację wpływu na środowisko oraz poprawę efektywności produkcji. Niektóre z technologii, które są wykorzystywane w procesie produkcji biopaliw, to:

 • Technologia produkcji biogazu z odpadów organicznych;
 • Technologia produkcji etanolu z celulozy;
 • Technologia produkcji biodiesla z wykorzystaniem transestryfikacji.

W procesie produkcji biopaliw mogą być stosowane różne technologie, w zależności od surowca i rodzaju biopaliwa. Wszystkie technologie mają na celu przetworzenie surowców na biopaliwo, które jest przyjazne dla środowiska i efektywne energetycznie.

Technologie produkcji biopaliw

Nazwa technologii Charakterystyka Surowce Produkt końcowy
Technologia produkcji biogazu Proces fermentacji materiału organicznego, który pozwala na pozyskanie biogazu Śmieci, odpady organiczne, resztki pożywienia Biogaz
Technologia produkcji etanolu Proces hydrolizy celulozy z wykorzystaniem enzymów, który pozwala na pozyskanie etanolu Ziarno kukurydzy, trzcina cukrowa, słoma zbożowa Etanol
Technologia produkcji biodiesla Proces transestryfikacji tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych, który pozwala na pozyskanie biodiesla Rzepak, soja, olej palmowy Biodiesel

Wykorzystanie odpowiednich technologii jest kluczowe dla zapewnienia produkcji biopaliw o wysokiej jakości, minimalizacji wpływu na środowisko oraz efektywności energetycznej.

Zastosowanie biopaliw w różnych sektorach gospodarki

Biopaliwa odnawialne znalazły zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, przede wszystkim w transporcie, rolnictwie, przemyśle i energetyce. W porównaniu z tradycyjnymi paliwami kopalnymi, biopaliwa są bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ wytwarzają mniej szkodliwych gazów cieplarnianych i przyczyniają się do redukcji śladu węglowego.

Zastosowanie biopaliw w transporcie

Biopaliwa znalazły zastosowanie w sektorze transportu jako alternatywa dla tradycyjnych paliw kopalnych. W Polsce biopaliwa ciekłe (głównie biopaliwa roślinne) stanowią już około 8% rynku paliw samochodowych. Biopaliwa są stosowane w samochodach osobowych, autobusach, ciężarówkach, a nawet samolotach. Mogą być stosowane jako dodatek do paliw kopalnych (biodiesel, bioetanol) lub jako paliwo samo w sobie (biometan).

Biopaliwa zastosowanie w transporcie

W 2020 roku w Polsce zarejestrowano ponad 1900 samochodów na gaz ziemny skroplony, a liczba ta wciąż rośnie. Biometan w połączeniu z biogazem mógłby zastąpić nawet 40% paliw kopalnych wykorzystywanych w transporcie drogowym. – powiedział wiceminister klimatu Piotr Woźny.

Zastosowanie biopaliw w rolnictwie

Biopaliwa mogą być również produkowane z odpadów rolniczych, takich jak słoma i obornik. W ten sposób rolnictwo może stać się nie tylko źródłem żywności, ale także źródłem energii. Ponadto, biopaliwa zwiększają niezależność energetyczną gospodarstw rolnych.

Zastosowanie biopaliw w przemyśle

Biopaliwa znajdują też zastosowanie w przemyśle. Bioolej, pozyskiwany z odpadów roślinnych, może być stosowany jako surowiec dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, a także dla produkcji tworzyw sztucznych. Biopaliwa mogą być również wykorzystywane do produkcji prądu w elektrowniach.

Zastosowanie biopaliw w energetyce

Biopaliwa są również stosowane w energetyce jako alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii. W Polsce biopaliwa stanowią już kilka procent mieszanki energetycznej. Biopaliwa stałe (np. pellety), biogaz i biowęgiel mogą być stosowane do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach, kotłowniach.

Tabela 1: Zastosowanie biopaliw w różnych sektorach gospodarki

Sektor Zastosowanie biopaliw
Transport Dodatek do paliw kopalnych (biodiesel, bioetanol), paliwo samo w sobie (biometan)
Rolnictwo Produkcja z odpadów rolniczych (słoma, obornik)
Przemysł Surowiec dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, produkcji tworzyw sztucznych
Energetyka Produkcja energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach, kotłowniach

Korzyści wynikające z zastosowania biopaliw w różnych sektorach gospodarki to między innymi: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększenie niezależności energetycznej gospodarstw rolnych, rozwój sektora biogospodarki oraz zmniejszenie wpływu działalności człowieka na środowisko.

Stan biopaliw w Polsce i perspektywy rozwoju

Obecnie w Polsce biopaliwa zrównoważonego rozwoju stanowią zaledwie kilka procent całkowitej ilości wykorzystywanych paliw. Według raportu Polskiej Izby Paliwowej, w 2019 roku sprzedaż biopaliw wyniosła 986 tysięcy ton, co stanowiło tylko 6,5% udziału w rynku paliw. Sytuacja ta wynika zarówno z braku odpowiedniej infrastruktury, jak i niedostatecznej podaży surowców do ich produkcji.

Jednakże, rząd Polski odnotował rosnące zainteresowanie biopaliwami i przygotował wiele inicjatyw na rzecz popierania inwestycji w sektorze biopaliwowym, takich jak ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz programy takie jak „Czyste Powietrze” oraz „Morawiecki Plan”.

W perspektywie, biopaliwa w Polsce mają duży potencjał wzrostu. Długa tradycja rolnictwa i ogromna powierzchnia obszarów rolniczych otwierają możliwości dla zrównoważonego rozwoju biopaliw. Ponadto, planowane inwestycje zwiększą podaż dostępnych surowców i wzmocnią sektor biopaliwowy w kraju. Według raportu Bioenergia.PL, na koniec 2022 roku, produkcja biopaliw w Polsce powinna wynosić 2,5 mln ton rocznie.

Tabela: Porównanie udziału biopaliw w Europie (2019)

Kraj Udział biopaliw w rynku paliwowym (%)
Niemcy 9,6
Francja 7,1
Włochy 6,9
Polska 6,5
Hiszpania 5,1
UK 4,7

Dane pokazują, że Polska zwiększa udział biopaliw w rynku paliwowym, aczkolwiek jest jeszcze daleko za liderami takimi jak Niemcy i Francja. Zrównoważona produkcja i rozwój biopaliw w Polsce jest kluczowy ze względu na cele Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i stworzenia zrównoważonego sektora energetycznego.

Biopaliwa ekologiczne jako alternatywa dla tradycyjnych paliw

Biopaliwa ekologiczne stanowią coraz popularniejszą alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych. Są produkowane z materiałów odnawialnych, takich jak rośliny, odpady produkcyjne lub z biomasą. Są one bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ ich spalanie powoduje znacznie mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Dodatkowo, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, surowce używane do produkcji biopaliw są odnawialne i mogą być uprawiane w sposób zrównoważony.

Porównując biopaliwa ekologiczne z tradycyjnymi paliwami kopalnymi, można zauważyć, że biopaliwa są mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Podczas ich spalania emitują one mniej dwutlenku węgla i innych substancji zanieczyszczających powietrze. Badania naukowe wykazały, że biopaliwa są w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 60%. To sprawia, że biopaliwa są coraz częściej wykorzystywane jako alternatywa dla tradycyjnych paliw.

Warto zauważyć, że biopaliwa nie są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych paliw kopalnych. Ich wadą jest na przykład relatywnie wyższa cena w porównaniu z benzyną czy olejem napędowym. Niektóre rodzaje biopaliw, takie jak bioetanol, wymagają dodatkowych nakładów energetycznych na swoją produkcję, co w niektórych przypadkach może zmniejszyć korzyści ekologiczne wynikające z ich wykorzystania. Mimo to, biopaliwa są coraz bardziej popularne jako alternatywa dla tradycyjnych paliw kopalnych, ponieważ pozwalają na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Biopaliwa odnawialne jako klucz do walki ze zmianami klimatu

Biopaliwa odnawialne odgrywają ważną rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ich stosowanie jest pierwszym krokiem w kierunku zrównoważonej energii, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości naszej planety. Biopaliwa stanowią alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych, które są głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych.

Biopaliwa odnawialne są oparte na surowcach odnawialnych, takich jak rośliny, algi, resztki roślinne, odpady organiczne itp. To daje nadzieję na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i negatywnego wpływu na klimat. Według badań, biopaliwa mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o nawet 80% w porównaniu z tradycyjnymi paliwami kopalnymi.

Biopaliwa to świetny przykład na to, jak technologia może pomóc nam w walce ze zmianami klimatu.

biopaliwa odnawialne

Wykorzystanie biopaliw odnawialnych jest sposobem na zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, które są coraz droższe i powodują szkody środowiskowe. Biopaliwa odnawialne są przyjazne dla środowiska, a ich produkcja jest bardziej zrównoważona niż produkcja tradycyjnych paliw kopalnych.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Rodzaj biopaliwa Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w porównaniu z benzyną)
Biodiesel 78%
Bioetanol 86%
Biogaz 88-90%

Biopaliwa są coraz bardziej popularne i ich produkcja rośnie na całym świecie. Potencjał biopaliw odnawialnych w kontekście redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz walki ze zmianami klimatycznymi z pewnością przyciągnie uwagę inwestorów i przedsiębiorców, a rozwój technologii produkcji biopaliw będzie kluczowy dla przyszłości energetyki.

Biopaliwa przemysłowe i ich znaczenie dla sektora energetycznego.

Biopaliwa przemysłowe są produkowane z odpadów rolniczych, przemysłowych lub żywnościowych, co czyni je cennym źródłem energii dla przemysłu oraz sektora energetycznego. Ich wykorzystanie ma wiele zalet ekologicznych, takich jak zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a także wpływa korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

W Polsce biopaliwa przemysłowe stanowią obecnie niewielki procent rynku paliwowego, jednak ich rola w sektorze energetycznym może znacznie się zwiększyć. W przyszłości biopaliwa przemysłowe mogą stać się konkurencyjnym i ekologicznym źródłem energii, co wpłynie na redukcję emisji szkodliwych gazów i poprawę jakości powietrza.

Znaczenie biopaliw przemysłowych dla sektora energetycznego:

1. Dywersyfikacja źródeł energii – wykorzystanie biopaliw przemysłowych w energetyce umożliwia dywersyfikację źródeł energii, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Biopaliwa mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych, które przyczyniają się do degradacji środowiska i zmian klimatycznych.

2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych – Biopaliwa przemysłowe, dzięki swemu odnawialnemu charakterowi, nie wpływają w takim stopniu na emisję gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, jak tradycyjne paliwa kopalne, co wpisuje się w cele europejskiej polityki klimatycznej, a także stanowi korzyść dla człowieka i środowiska.

3. Wsparcie dla sektora rolniczego – produkcja biopaliw przemysłowych wymaga surowców rolniczych i żywnościowych, co sprzyja rozwojowi sektora rolniczego i wzrostowi zatrudnienia na obszarach wiejskich.

W przypadku produkcji biopaliw przemysłowych ważną rolę odgrywają technologie wykorzystywane w procesie, które muszą być ekonomiczne i efektywne, aby konkurencyjnie konkurować z tradycyjnymi paliwami kopalnymi.

Rodzaj biopaliwa Charakterystyka techniczna Zastosowanie
Bioetanol Otrzymywany przez fermentację skrobi, glukozy lub celulozy. Posiada znacznie wyższy współczynnik liczbowy oktanowy niż benzyna, co umożliwia mniej szkodliwy wpływ na środowisko. Stosowany jako dodatek do benzyny i jako paliwo lotnicze.
Biodiesel Otrzymywany przez transestryfikację oleju roślinnego. Posiada zbliżone właściwości do tradycyjnego oleju napędowego, ale ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko, redukując emisję gazów cieplarnianych. Stosowany jako zamiennik oleju napędowego.
Biogaz Otrzymywany w wyniku procesu fermentacji organicznej. Znacznie bardziej ekologiczny niż gaz ziemny, ponieważ powstaje z biomasy, a nie kopalnych źródeł. Stosowany jako paliwo w elektrowniach.

W fazie rozwoju znajdują się także biopaliwa syntetyczne, które są produkowane w procesie termochemicznym, przetwarzającym różne rodzaje biomasy w nowe paliwa, które mogą być przetwarzane w istniejącej infrastrukturze. Biopaliwa przemysłowe mają olbrzymi potencjał, aby stać się alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii, a ich rozwój przyczyni się do zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości energetycznej Polski i świata.

Rodzaje biopaliw i ich specyfikacja techniczna

Biopaliwa są podzielone na kilka rodzajów ze względu na surowce, z których są wytwarzane. Najważniejsze z nich to:

 • Biodiesel – biopaliwo powstające z oliwy, rzepaku, słonecznika oraz tłuszczów zwierzęcych. Posiada podobne właściwości do oleju napędowego i jest stosowany do napędów diesla.
 • Bioetanol – biopaliwo ciekłe uzyskiwane z kukurydzy, ziemniaków, trzciny cukrowej oraz innych roślin. Stosowany jest przede wszystkim jako dodatek do benzyny dla poprawienia jej właściwości.
 • Biogaz – biopaliwo gazowe uzyskiwane z procesu fermentacji. Otrzymywany jest z różnych materiałów organicznych, takich jak resztki żywności, rośliny, lub nawet odchody zwierząt. Używany jest głównie do produkcji energii elektrycznej i ogrzewania.
 • Biopaliwa ciekłe – biopaliwa powstające przez hydrowetodestylację. Są to nowatorskie paliwa uzyskiwane z innowacyjnych technologii, które wykorzystują m.in rośliny energochłonne, jak róże pnące się
 • Biopaliwa gazowe – gazowy odpowiednik biopaliw ciekłych. Podstawową różnicą jest to, iż są one związane z różnego rodzaju materiałami ubocznymi z przemysłu oraz gospodarstw rolnych i są stosowane najczęściej w procesach energetycznych.
Rodzaj biopaliwa Masa cząsteczkowa Gęstość Wartość opałowa [MJ/kg]
Biodiesel ~ 284 u ~ 860 kg/m³ ~ 38
Bioetanol 46,07 u 789-793 kg/m³ 29,7
Biogaz Zależy od składu gazów Gazowy ~ 21
Biopaliwa ciekłe ~ 238 u 901 kg/m³ ~ 45
Biopaliwa gazowe Zależy od składu gazów Gazowy ~ 12

Jak widać z powyższej tabeli, poszczególne rodzaje biopaliw różnią się od siebie właściwościami technicznymi, a co za tym idzie, ich zastosowanie jest uzależnione od rodzaju silnika i wymagań technicznych. Przy wyborze biopaliwa należy zwrócić uwagę na jego specyfikację techniczną i analizę jego właściwości fizykochemicznych.

Wniosek

Biopaliwa nowej generacji stanowią kluczowy element w przyszłości energetyki, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Ich produkcja i wykorzystanie zapewniają zrównoważoną energię oraz redukcję emisji szkodliwych gazów, co jest niezwykle istotne w kontekście walki ze zmianami klimatu.

W Polsce obecnie istnieje wiele inwestycji związanych z produkcją biopaliw, a polityka energetyczna kraju stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii. Perspektywy rozwoju biopaliw są więc bardzo obiecujące, a ich zastosowanie ma szansę przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z zrównoważonym rozwojem.

Wszystkie rodzaje biopaliw, takie jak biodiesel, bioetanol czy biogaz, posiadają różne specyfikacje techniczne oraz zastosowania, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb różnych sektorów gospodarki. Ze względu na ich ekologiczne i ekonomiczne korzyści, biopaliwa stanowią coraz cenniejszą alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych.

W związku z tym, biopaliwa nowej generacji mają ogromny wpływ na przyszłość energetyki i są niezbędne w dążeniu do zrównoważonej energii. Ich rozwój oraz wykorzystanie mają szansę przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia wpływu sektora energetycznego na klimat.

FAQ

Czym są biopaliwa nowej generacji?

Biopaliwa nowej generacji to biopaliwa produkowane z surowców odnawialnych, takich jak oleje roślinne, odpady organiczne lub algi. Charakteryzują się wyższą efektywnością energetyczną i mniejszym negatywnym wpływem na środowisko w porównaniu do tradycyjnych biopaliw.

Jakie są korzyści wynikające z zastosowania biopaliw?

Zastosowanie biopaliw może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Biopaliwa mogą również przyczynić się do stymulowania lokalnej gospodarki i rozwoju obszarów wiejskich.

Jakie są perspektywy rozwoju biopaliw w Polsce?

W Polsce istnieją już inwestycje w produkcję biopaliw, a sektor biopaliw ma potencjał do dalszego rozwoju. Perspektywy tego sektora są związane z globalnymi wysiłkami na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Jakie są najważniejsze rodzaje biopaliw?

Istnieje kilka głównych rodzajów biopaliw, takich jak biodiesel, bioetanol, biogaz i biopaliwa ciekłe. Każdy rodzaj ma swoje unikalne właściwości techniczne i zastosowania. Na przykład, biodiesel może być stosowany jako zamiennik lub domieszka do tradycyjnego oleju napędowego, podczas gdy bioetanol jest używany jako składnik paliw lotniczych, benzyny lub etanolowych paliw do samochodów.

Jakie są główne technologie stosowane w produkcji biopaliw?

W produkcji biopaliw stosuje się różne technologie, takie jak fermentacja, transestryfikacja, piroliza i hydroliza, w zależności od używanego surowca. Te technologie są stosowane do przetwarzania surowców odnawialnych na biopaliwa o różnych właściwościach.

Jak biopaliwa wpływają na środowisko?

Biopaliwa mogą mieć mniejszy wpływ na środowisko niż tradycyjne paliwa kopalne, ponieważ emisja gazów cieplarnianych podczas ich spalania jest niższa. Ponadto, produkcja biopaliw z surowców odnawialnych może przyczynić się do ochrony bioróżnorodności, redukcji erozji gleby i ochrony zasobów wodnych.

Czy biopaliwa są ekonomiczne?

Ekonomiczność biopaliw zależy od wielu czynników, takich jak koszty produkcji, dostępność surowców i ich ceny rynkowe. W niektórych przypadkach, biopaliwa mogą być bardziej kosztowne niż tradycyjne paliwa kopalne, jednak rozwój technologii i zwiększenie skali produkcji mogą wpłynąć na obniżenie kosztów biopaliw.

Jak biopaliwa pomagają w walce ze zmianami klimatu?

Biopaliwa odnawialne, jako alternatywa dla tradycyjnych paliw kopalnych, mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia efektu cieplarnianego. Ponadto, produkcja biopaliw może przyczynić się do ograniczenia wylesiania i utraty różnorodności biologicznej.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *